HomeAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door E-HC Marketing Service, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Dienstverlening

2.1 E-HC streeft naar het leveren van kwalitatieve marketingdiensten, maar kan niet garanderen dat alle marketingdoelen of -doelstellingen altijd worden bereikt.

Betaling

3.1 Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur of anders overeengekomen.

Vertrouwelijkheid

4.1 E-HC zal alle bedrijfsinformatie die tijdens de samenwerking is verkregen, vertrouwelijk behandelen.

Intellectuele Eigendomsrechte

5.1 Alle rechten op door E-HC ontwikkelde of verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, teksten en andere materialen blijven eigendom van E-HC, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van E-HC voor eventuele schade, van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

8.1 E-HC behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden over eventuele wijzigingen tijdig geïnformeerd.

E-HC (1)

Gratis proberen

Volg ons

© 2024 officiële website van E-HC. Alle rechten voorbehouden.

© 2024 officiële website van E-HC. Alle rechten voorbehouden.